Welkom bij seniorenvereniging KBO Hegelsom 

De KBO werd in Hegelsom opgericht in 1965 en is met ruim 160 leden een van de grootste verenigingen van Hegelsom.  De vereniging is bedoeld voor de Hegelsomse inwoners van 55 jaar en ouder. Er wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd die regelmatig terugkomen, zoals het eetplein en het wandelen. Daarnaast wordt er een huifkartocht gehouden en leuke dag-of middaguitstapjes en themamiddagen met actuele onderwerpen.

 

Het vaandel dat in 2015 bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de vereniging werd vernieuwd.

Het volgende verslag werd ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum gemaakt door Hay Linders.

BEKNOPT OVERZICHT 40 JAAR

OUDERENORGANISATIE HEGELSOM.

In het jaar 1965 is volgens betrouwbare bron op summiere wijze getracht, een organisatie voor ouderen in het leven te roepen.

Wel moet met nadruk vermeldt worden dat dit verslag niet volledig kan zijn. Er is namelijk van de eerste jaren nauwelijks iets opgetekend. Bij de start van de bond in 1965 werd ze omschreven als

Bejaardenvereniging. Deze omschrijving bleef jaren nog van kracht, tot zelfs heden ten dagen nog wel eens.

Momenteel is de naam al vele jaren gewijzigd in Katholieke Bond voor Ouderen, kortweg K B O.

 Aan de wieg hiervan stonden toen mevrouw Geurtjens en mevrouw van der Sterren en enkele andere personen.

De eerste jaren ging het vooral en met om de 3 K’s dit stond voor Kaarten Kienen en Keuvelen. Deze bezigheden worden momenteel nog gedaan, maar er zijn een aantal activiteiten bij gekomen, op het Sociale en Culturele vlak

 Bij de aanvang van het jaar 1969 stond het er met de vereniging niet gunstig voor. Het aantal leden was nogal teruggelopen.

De activiteiten waren van weinig betekenis en enkele bestuursleden waren opgestapt. De eerst genoemde dames bleven ondanks deze domper trouw en probeerden al het mogelijke om de bond in stand te houden. Mevrouw Geurtjens bleef ondanks haar wankele gezondheid haar taak toch vervullen. Dat zij zich uiteindelijk moest terug trekken was uiteraard begrijpelijk. Een woord van dank is hier op zijn plaats voor al het geen dat zij onder moeilijke omstandigheden deed. Toch bleef mevrouw van der Sterren proberen in deze moeilijke tijd, het beste er van te maken.

Op het laatst van genoemde periode kwam vrijwel alles op haar schouders terecht. Ook aan haar adres een pluim op haar hoed. Het was mede op initiatief van Riet Geurts dat een Actie werd ondernomen. Zij was in die tijd coördinator van het dienstencentrum in Horst. Na enkele besprekingen en bijeenkomsten met KBO Horst werd er een nieuw bestuur geformeerd.

Dat zag er als volgt uit: J. Wijnands. Voorzitter, Mevr. Groenen  secretaresse  – penningmeesteres, verder Mevr van der Sterren en de Heren L van Rens en A C van Stratum bestuursleden. Het was rond 1970 en het nieuw bestuur ging voortvarend te werk. In die dagen werd door meester Wijnen een bejaarden zangkoor opgericht.  Tegelijkertijd moet over Meester Wijnen vermeldt worden dat hij in onze parochie, in de achter ons liggende tijd zijn sporen al ruimschoots verdiend had. Ook zag in de zeventiger jaren een volksdansclub het levenslicht. Beiden zijn nog steeds actief bezig. In die jaren is de organisatie niet aangesloten bij de Diocesane Bond in Roermond. Toch besluiten bestuur en leden op 1 januari 1974 toe te treden. De afdracht aan de Bond is dan F. 1,80. Ook is in de jaren zeventig begonnen met een afdeling voor Gymnastiek in Hegelsom. Er zijn in die dagen nog al eens wat weinig deelnemers voor de verschillende activiteiten. De vereniging telde toen 70 tot 75 betalende leden. Deze activiteiten werden mede behartigd en gecoördineerd door het Dienstencentrum. Dit is het Risc in die tijd. Deze benaming staat voor Regionaal-Instituut-Sociaal-Cultureel werk

Verder heeft de Carnavalsvereniging verschillende jaren een leuke middag voor alle ouderen van Hegelsom georganiseerd. Uit die tijd dateren ook de verjaardags-koffietafels, deze werden door de leden eigenlijk zelf betaald. Wat jaren later verdwijnen ze weer, door te weinig animo. Ook organiseerde de vereniging Kerstvieringen voor de leden. In het jaar 1976 werd op feestelijke wijze het 10 jarig bestaan gevierd. Door de verbouwing van het Parochiehuis in 1975 had een en ander geen doorgang kunnen vinden. Het blad voor de ouderen heette toe Levensavond en de contributie was per lid F. 4,00 op jaarbasis. Ook begint de volksdansgroep met uitwisselingen en werden er in de zomermaanden uitstapjes georganiseerd. In het jaar 1978 werd in Hegelsom gestart met bijeenkomsten Welfare. Deze bijeenkomsten werden gefinancierd door de afdeling van het Rode-Kruis Horst-Sevenum

Als volgens aantekeningen J. Wijnands als eerste voorzitter aftreed, zijn we aangeland in 1979-1980 en werden de bejaardenverenigingen langzaam maar zeker bonden van Ouderen genoemd. J. Wijnands werd voor zijn vele verdiensten benoemd tot Ere – Voorzitter. M. Wagenmans volgt de aftredende Voorzitter op. Meester Wijnen werd in het jaar 1980 benoemd als Voorzitter van de Centrale voor Ouderenverenigingen in de Gemeente Horst. Het ledenblad Levensavond kreeg een nieuwe naam namelijk Levensvenster. In die dagen werd tevens op feestelijke wijze het 15 jarig bestaan gevierd. Een jaar later zullen door te weinig animo de Gymnastiekactiviteiten worden stop gezet. De daar opvolgende jaren is door omstandigheden het Parochiehuis, waar de verschillende activiteiten plaats vonden verlaten. De vereniging week uit naar elders in de parochie. In het jaar 1984 keerde men weer terug. Ondertussen had Mevrouw Driessen van der Sterren de Voorzitterhamer in 1982-1983 overgenomen van M. Wagenmans. Het bestuur bestaat dan uit 5 personen. Ook dateert uit die periode de samenwerking met Melderslo, wat betreft de zomeruitstapjes. In de jaren 1985- 1986 moest de Bond van Ouderen weer op zoek naar een nieuwe voorzitter

Mien Driessen van der Sterren ging Hegelsom verlaten en ging in Horst wonen. Frans Geurts neemt het roer over, helaas zoals we weten voor korte duur. In die periode werd ook nog het 20 jarig bestaan gevierd. Op het einde van 1986 begon de vereniging met het spelen van Koersbal. In die dagen werd gestart met 2 teams van elk 12 personen. Ook werd in die jaren door de centrale een boekje in eigen beheer uitgegeven, met nieuws uit de afdelingen. Het boekje Kontakt verscheen elk kwartaal en wordt nog steeds uitgegeven. De contributie voor de leden toen bedroeg  F. 15,00 maar werd verhoogd naar F. 17,50 Door het overlijden van Frans Geurts in de herfst van 1987 moesten we weer op zoek naar een voorzitter. Die werd uit eindelijk gevonden in de persoon van Sjef de Wolf. Hij was echter maar een korte periode actief als voorzitter. Door omstandigheden moest hij al heel snel zijn functie neerleggen. In 1989 vierde ons Ouderen koor hun 20 jarig jubileum en werd hun nieuwe naam onthuld: Herleving. Korte tijd later konden weer een nieuwe Voorzitter begroeten namelijk Lowie Huijs. In 1990 vierde Pastoor Bruijnen zijn 40 jarig Priesterfeest. Aan de voorbereiding hiervan hebben we ook mogen meewerken. De pastoor werd in die jaren ook lid van onze vereniging. In de herfst van 1990 vierde de afdeling haar zilveren bestaansfeest. De Centrale Horst- Sevenum werd een District

Enkele jaren later moest een nieuw bestuur voor het District gekozen worden. Ondergetekende maakte hier als bestuurslid deel van uit. Verder werden in de jaren negentig Culturele middagen georganiseerd: Voor Ouderen door Ouderen. In het jaar 1990 werd weer met Gymnastiek gestart onder leiding van Riny Janssen-Verhaegh. In datzelfde jaar overleed vrij plotseling onze Voorzitter Lowie Huijs. Vele pogingen om een plaatsvervanger te vinden liepen spaak. Ook de andere bestuursleden voelden zich voor deze functie niet geroepen. H. Linders heeft uiteindelijk het waarnemend Voorzitterschap op zich genomen, tot dat er een oplossing zou komen dat een en ander 10 jaar zou duren had niemand kunnen vermoeden. Ook werden er door de Dansgroep en Zangkoor uitwisselingen gehouden. Verder vond er jaarlijks een Koersbaltournooi en een Zangersmiddag plaats. Deze middag werd meestal gehouden in het Gasthoes te Horst. Alle ouderenkoren van horst en Sevenum namen hier aan deel. Ons Zangkoor herleving vierde in 1994 hun zilveren bestaan. Een jaar later werd tijdens de Kerstviering het 30 jarig jubileum van de afdeling op eenvoudige wijze gevierd. Er werd een toneelstukje opgevoerd door eigen leden, onder regie van Huub Saris. De uitstapjes werden in de jaren 1996 – 1997 zelfstandig. In 1998 organiseerde de Carnavalsvereniging weer een Seniorenmiddag voor alle ouderen, welke momenteel nog steeds plaats vinden. In dat zelfde jaar de Culturele middagen Voor Ouderen door ouderen op te bestaan. Recreatieve Activiteiten, door het Risc het huidige Synthese betaalt. De deelnemers hiervan betaalden aan de instelling een bedrag aan contributie. De situatie veranderde, de afdeling kreeg subsidie van de gemeente. De zaalhuur voor de diverse activiteiten kwam vanaf dat moment voor rekening van de afdeling. In het jaar 2000 werd door de bond in Roermond een Centrale ledenadministratie in gevoerd. Ons lid Pastoor Bruijnen vierde in hetzelfde jaar zijn Gouden Priesterfeest Nog voor het jaar voorbij was overleed hij, na 30 jaar in Hegelsom te hebben gewerkt. Als organisatie hadden wij een goede band met hem. Bij de invoering van de Euro bedroeg de contributie F. 25,00 en werd toen €. 11,50 momenteel is deze €. 15,00, ongeveer 2/3 van dit bedrag moeten we afdragen aan Diocesane Bond. In het najaar werd in Limburg gestart met Regio’s die de Districten gingen vervangen. Onze afdeling werd ingedeeld in de Regio Peel en Maas, welke 28 afdelingen. In 2004 werd in jaarvergadering een nieuwe voorzitter gekozen, namelijk Mien Kleuskens Aerts. Ook het secretariaat ging in andere handen over in de persoon van Jac Buijssen. Samen zijn zij vanuit de afdeling afgevaardigden naar de Regio Raadsvergaderingen. In de reeks van voorbije jaren werden plaatselijk een groot aantal themamiddagen georganiseerd, met voor de leden interessante onderwerpen. In het kader van belangenbehartiging werden zieken en eenzamen bezocht. De kienmiddagen blijven mogelijk door belangstelling van elders. Momenteel telt de afdeling 200 leden. Het huidige bestuur is gedeeltelijk al op leeftijd gekomen. Vanuit de afdeling doen we dan ook een oproep aan de jongere leden die zich voor onze organisatie willen inzetten. Misschien met activiteiten die hen meer aanspreken. De KBO Limburg vormt met de andere provinciale Bonden in ons land de Unie KBO. Met 2 andere ouderen organisaties werken ze samen, waar dit gewenst en mogelijk is. Deze 3 Bonden zijn de enige door de overheid erkende ouderenorganisaties

Deze zijn verenigd in het COSBO dat staat voor Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen. Katholieke identiteit. De Ouderenbonden verenigd in de Unie KBO hebben welbewust gekozen voor de Katholieke levensbeschouwing in hun werk. Ze streven als organisatie niet enkel voor materiële belangenbehartiging maar willen hun leden ook behulpzaam zijn, de derde levensfase zinvol te beleven. Ze streven naar integratie en een gelijkwaardige positie, in de samenleving. Mogen wij tenslotte als organisatie hier een klein stukje aan kunnen bijdragen.

 

                    Hegelsom, augustus 2005.

 

                     H. Linders.